سوال 64

نگاشت ناحیه محصور بین \(0\leq y\leq 1\) و \(0\leq x\leq 2\) را تحت تابع \(w=(\sqrt{2}e^{\frac{i\pi}{4}})z+1+2i\) بدست آورید.

 به جای حروف x و y در شکل فوق از حروف u و v استفاده کنید

پاسخ: مستطیل \(A^{\prime}B^{\prime}C^{\prime}D^{\prime}\)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.