سوال 57

اگر تابع \(
u(x,y)=x^3+\alpha x^2y+\beta xy^2+y^3
\)  قسمت حقیقی تابع تحلیلی \(
f(z)
\) باشد، ابتدا مقادیر \(
\alpha , \beta
\) را به گونه ای بدست آورید که تابع \(
u
\) همساز باشد. سپس تابع \(
f(z)
\) را بر حسب \(
z
\) بنویسید.

ادامه خواندن سوال 57